Ferdigbefaring på Pilotvei Finsland

Kort tid etter at veianlegget var ferdigstilt, gjennomførte UiA en befaring for å inspisere resultatet. Dette er en del av det oppfølgende forskningsprosjektet, som har til hensikt å undersøke og dokumentere styrker og svakheter ved de 30 materialkombinasjonene som pilotveien omfatter.

På bildet er Christian Engelsen i ferd med å foreta en enkel analyse av pH-nivå i prøvefeltet som inneholder ResconC. Dette er et resirkulert produkt laget ved gjenvinning av slam fra fersk betong, vha et nytt produkt for tørrvasking av produksjons- og transportutstyr.

En effekt vi håper å få dokumentert gjennom pilotveiprosjektet, er den evnen ResconC skal ha til å absorbere CO2 fra lufta. Når dette skjer, synker pH-verdien. ResconC er tema for et eget forskningsprosjekt, med finansiering fra NFR.

Christian Engelsen er seniorforsker ved SINTEF, og Professor II ved UiA.

FoU-prosjekter gir også studenter en kjærkommen mulighet til å knytte kontakter og anvende teoretiske kunnskaper i «den virkelige verden». På bildet er fire masterstudenter fra bygg som deltok på befaringen.